کفسابی در تهران و شهرستان
کارهای جزیی نیز پذیرفته میشود
جرم گیری سنگ :
ادارات .واحد های مسکونی .
جرم گیری سنگ
پله و پاگرد و نما فقط با داربست
سنگسابی به روش ایتالیایی
با لقمه های ایتالیایی انجام میشود
انواع دستگاه برای ساب وجود دارد
دستگاه تک فاز که با برق واحد های مسکونی کارمیکند
و دستگاه سه فاز مثل برق آسانسور
۰٩١٢٨۵٨٩۶٨۵